Nowy partner w Kancelarii

Nowym partnerem kancelarii od 1 sierpnia 2016 roku został mec. Marek Wocka.

wocka-foto

Publikacje naszych prawników

W ostatnim czasie w dzienniku Rzeczpospolita ukazały się artykuły Katarzyny Klimczak pt. ‚Ochrona przedemerytalna pozwoli byłemu prezesowi ponownie objąć stanowisko‚, Tymoteusza Siwiaka pt. ‚Wynagrodzenie twórcy nie może być za niskie‚ oraz Katarzyny Brzozowskiej pt. ‚Łatwiej będzie pogodzić pracę z rodzicielstwem‚.  Artykuły są dostępne tutaj tutaj oraz tutaj.

Konferencja pn. Polski przedsiębiorca na rynku niemieckim

Podczas  konferencji Polski przedsiębiorca na rynku niemieckim zorganizowanej przez Opolskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera przy Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu, mec. Katarzyna Brzozowska i apl. radc. Marek Wocka wygłosili prelekcję pt.  ‚Zawieranie umów z niemieckimi kontrahentami – jak przygotować i zabezpieczyć umowy’.

Nowa strona kancelarii

Nowa odsłona strony internetowej Kancelarii. Pierwsza strona www Kancelarii pojawiła się w 2004 r.

Nowi Partnerzy

Nowymi partnerami Kancelarii zostali mec. Jagoda Komenda-Kołecka i mec. Marcin Borecki.

Marcin Borecki radca prawny, partner

Szkolenie

Kolejne szkolenie prowadzone przez prawników Kancelarii dla zespołu dyrektorów finansowych firm – członków BCC w loży opolskiej; podczas szkolenia przedstawione zostały trzy prezentacje pt. „Spółka komandytowa – realna alternatywa dla spółki z .o.o. czy relikt minionego czasu – zagadnienia prawne i podatkowe”, „Składki ZUS od wynagrodzeń członków organów spółek”, „Wartości niematerialne i prawne jako element optymalizacji obciążeń przedsiębiorstwa”.

Cykl szkoleń

Cykl szkoleń z prawa zamówień publicznych prowadzonych przez prawników Kancelarii dla pracowników jednostki budżetowej województwa opolskiego, zajmującej się prowadzeniem polityki rozwoju w zakresie tworzenia warunków rozwoju gospodarczego

Zakończenie procesów Przekształceń Spółek z o.o.

Zakończenie procesów przekształcania kilku spółek z o.o. w spółki komandytowe tuż przed wejściem w życie (1 stycznia 2015 r.) przepisów podatkowych wprowadzających opodatkowanie kapitału zapasowego utworzonego z zatrzymanego w spółce z o.o. zysku w razie przekształcenia w spółkę komandytową; wszystkie przekształcenia poprzedzone były uzyskanymi przez naszych klientów pozytywnymi interpretacjami podatkowymi wydanymi w wyniku uchylenia pierwotnych, negatywnych, interpretacji podatkowych przez sądy administracyjne.

Utworzenie fundacji

Pracowaliśmy przy utworzeniu fundacji dla jednej z publicznych uczelni wyższych na Opolszczyźnie; fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w grudniu 2014 r.

Wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Wyroki Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie odrzucenia kilkunastu pozwów w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone; Sąd zgodził się z przedstawioną w imieniu naszego klienta, pozwanego, koncepcją rozszerzonej prawomocności materialnej i w oparciu o art. 199 § 1 pkt 2 KPC w zw. z art. 47943 KPC odrzucił pozwy.

Wyrok Sądu Najwyższego

Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie skargi kasacyjnej wniesionej w imieniu jednego z naszych klientów w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; skarga kasacyjna została uwzględniona w całości przez Sąd Najwyższy, który uchylił niekorzystny dla naszego klienta wyrok Sądu Apelacyjnego;

Szkolenie

Grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r

Prowadzenie szkoleń dla przedsiębiorców z województwa opolskiego pn. „Zamówienia publiczne” w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie szkoleniowe dla firm z sektora MSP z województwa opolskiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.